Tiina E.

Estonia

Estonia

Teaches
Estonian language, Psychology, Career Development, Public speaking
Location
Rakvere, Estonia
Experience
30 years
Speaks
Estonian, Russian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

Töötan praktiseeriva õpetajana üle kolmekümne aasta. Mitmest minu õpilasest on selle aja vältel saanud õpetajad ja nad hakkasid minu poole pöörduma konkreetsete metoodiliste küsimustega, kui reaalset õpetajatööd alustasid. Samuti olen aidanud tuttavate lastel õppida kirjandeid kirjutama, tekste mõistma ja analüüsima, tasandanud puudumisest tekkinud lünki ka teistes ainetes, väidetavalt efektiivselt. Olen toetanud ka uurimuste ja lõputööde kirjutajaid. Viimase kümne aasta jooksul olen arenenud vajaduspõhisest personaalsest konsultant-mentor-koolitajast tellimusi läbi viivaks koolitajaks, töötades paralleelselt ka eesti keele ja kirjanduse ning õpioskuste õpetajana. Samas on minu jaoks jätkuvalt huvitav ka üksühele töö õppijaga.

My lessons & teaching style

Minu põhilisteks teemadeks on:
1. Eesti keele osaoskused (kuulamine, kõnelemine, lugemine, kirjutamine — funktsionaalne lugemis- ja kirjutamisoskus, erinevad tekstiliigid, ametikirjad, loovkirjutamine, esinemisoskused jne)
2. Õpioskused: mina kui õppija (õpistiilid, multiintelligentsus), eesmärgid ja motivatsioon, õppija ja õpetaja roll, õppimisvõtted (mnemotehnilised võtted, lugemine, ideekaart, protsesskirjutamine, konspekteerimine jm, õppimise saboteerimine, valikud ja prioriteedid, tunded ja mõtlemine õpiprotsessis, õpitegevus ja õpikeskkond, suhted ja suhtumised grupis, hea kuulamise oskused, selge eneseväljendamine, enese esitlemine, mõjutamisvõtted, märkused ja tagasiside, toimetulek stressi ja ebaeduga, koostööoskused, loovuse roll jne)
3. Aktiivõppemeetodid ja konstruktivistlik õpikäsitus: kursuse ülesehitus ja metoodika, juhendaja eneseväljendamis- ja kuulamisoskused, ajurünnaku, rühmatööde jt aktiviseerivate meetodite läbiviimisoskused, õppegrupis toimuvad protsessid, nende juhtimisoskused
Kuidas õpetan?
– Õpetan õppija, mitte ainekeskselt, kasutades aktiivõppemetoodikat ja kogemusõpet, kaasan õppija eesmärgistamisse ja eneseanalüüsi.
– Olen loov ja uuenduslik – suudan kavandada ja välja mõelda just teatud auditooriumile/inimesele kohaseid õppemeetodeid, lähtudes õpiväljunditest ja õppekavast, küsida tagasisidet, et ennast kui koolitajat vastavalt sellele korrigeerida
– Väärtustan õppija aega, pakun mitmekülgseid õppevorme, ka paralleelselt (nt koostan auditoorset tööd toetava e-materjali või -kursuse)
– Õpetamismetoodikat kavandan selliselt, et areneksid ka võtmepädevused ja sotsiaalsed oskused.

Average rating-
30  15 
first trial lesson
MessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Tiina E. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started
The tutor is currently absent and not taking new students.
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
30  15 
first trial lesson
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)