Darja T.

Sweden

Sweden

Teaches
Эстонский язык, Английский язык, Русский язык, Искусство и дизайн
Location
Sweden
Experience
10 years
Speaks
Estonian, Russian, English
Trial lesson
First lesson -50%

About me

EST 🇪🇪
Hei hei! Olen Darja, Tallinnast pärit. :) Olen alati olnud keelte ja kunsti huviline, sestap räägin vabalt eesti-, vene-, ja inglise keelt ning osaliselt ka saksa-, islandi-, ja rootsi keelt. Olen tegelenud ka fotograafiaga ning maalikunstiga. Hetkel õpin teist aastat rahvusvahelise turismi juhtimist Rootsi ülikoolis. Enne Rootsi kolimist elasin kolm aastat Islandil, tegelesin seal turismindusega ja klienditeenindusega. Põhikooli ja keskkooli kõrvalt õppisin erakeeltekoolis viis aastat inglise keelt ning lõpetasin kooli C1 tasemega. Leidsin sealt efektiivseid tehnikaid kuidas keelt paremini ja kiiremini selgeks saada. Lisaks keeltekoolile läbisin Cambridge English rahvusvahelise keele eksami. Klienditeeninduses töötamine õpetas mind leidma sobivat lähenemist igale kliendile, et ta tunneks end teretulnuna, kuulduna ja õppetunni läbides saaks endale vajalikku tarkust kaasa. :)

ENG 🇬🇧
Hi there! I am Darja, from Tallinn. I have always been interested in languages and art, hence why I speak fluent Estonian, Russian, and English, and semi fluently German, Icelandic, and Swedish. I also have experience in photography and painting. I am currently in my second year of International Tourism Management program at a Swedish university. Before moving to Sweden I lived in Iceland for three years, I mostly worked in customer service and did research in tourism. In addition to my upper secondary education, I studied English at a private language school for five years, and graduated with a C1 level. There I found effective techniques for learning the language better and faster. In addition to the language school, I passed the Cambridge English international language exam. Working in customer service taught me to find a suitable approach for each customer, so that they feel welcome, heard and when they leave the lesson they get some useful extra knowledge to take away from the lesson. :) As much as teaching English, I can also teach it vice versa (i.e. teach Estonian/Russian to an English speaking person).

RUS 🇷🇺
Привет! Я Дарья из Таллинна. Меня всегда интересовали языки и искусство, поэтому я свободно говорю на эстонском, русском и английском языках, а также частично говорю на немецком, исландском и шведском языках. У меня также есть опыт в фотографии и живописи. В настоящее время я учусь на втором курсе программы международного управления туризмом в шведском университете. До переезда в Швецию я три года жила в Исландии, в основном работала в сфере обслуживания клиентов и в области туризма. В дополнение к моему среднему образованию я за 5 лет закончила частную языковую школу с уровнем С1. Там я нашла эффективные методики для лучшего и быстрого изучения языка. Помимо языковой школы, я сдала международный языковой экзамен Cambridge English. Работа в сфере обслуживания клиентов научила меня находить правельный подход к каждому клиенту, чтобы они чувствовали себя принятыми, услышанными, и после урока уходили с новыми и полезными знаниями. :)

My lessons & teaching style

EST 🇪🇪
Näen õpetamist kui tiimitööd õppija ja õpetaja vahel. Võtan eelkõige ette kliendi tundma õppimise, et ma teaks paremini millise keele tasemega ma töötan. Samuti võtan arvesse mis põhjusel inimene keelt õppida soovib (reisimiseks, tööasjus, keele eksami sooritamiseks või niisama tunneb huvi keeleoskuse parendamise vastu jms). Enamasti keskendun igapäevase keeleoskuse õpetamisele, kuid olenevalt olukorrast võin jagada ka akadeemilisi teadmisi (nt. inglise keeles akadeemilise essee kirjutamine).Ühe eratunni pikkus kestab 1 tund. :)

ENG 🇬🇧
I see teaching as teamwork between the learner and the teacher. I start off with getting to know the client so that I know better what language level I am working with. I also take into account the reason why the person wants to learn the language (travel, work, to pass a language exam or just generally interested in improving language skills, etc.). I mostly focus on teaching daily language skills, but depending on the situation, I can also share academic knowledge (e.g. writing an academic essay in English). The length of one private lesson lasts 1 hour. :)

RUS 🇷🇺
Я вижу обучение как совместную работу между учеником и учителем. Сначала я ознакомлюсь с клиентом, чтобы лучше понять, с каким уровнем языка я работаю. Я также учитываю причину, по которой человек хочет выучить язык (путешествие, работа, чтобы сдать языковой экзамен или просто заинтересован в улучшении языковых навыков и т. д.). В основном я сосредотачиваюсь на обучении повседневным языковым навыкам, но в зависимости от ситуации я также могу поделиться академическими знаниями (например, как написать академическое эссе на английском языке). Продолжительность одного индивидуального занятия составляет 1 час. :)

Average rating-
20  10 
first trial lesson
Book lessonsMessageRead reviews (0)
Schedule lessons
Darja T. conducts 1 trial lesson with -50% discount for each new student, select a time below and let's get started

The timings are displayed in your local timezone.

-
-
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
Average rating-
20  10 
first trial lesson
Book lessons
Learn with 100% satisfaction guarantee
Learn with 100% refund guaranteeIf your lesson does not take place, or you are not satisfied with the tutor, we will provide you a full refund.
MessageRead reviews (0)